smartphone

  • Huawei

    ·

    Huawei English name: HuaweiChinese name: 华为 Founded: 1987Founder: Ren ZhengfeiHeadquarters: Shenzhen, GuandongKey people: Ren Zhengfei (founder & CEO), Liang Hua (chairman), Meng Wanzhou (deputy chairwoman & CFO)Websites: www.huawei.comEncyclopaedic information: Wikipedia, Baidu Huawei Technologies Co, Ltd is a Chinese multinational technology company headquartered in Shenzhen, Guangdong. It designs, develops, and sells telecommunications equipment and consumer electronics. Established as in 1987, the company was founded by Ren…

    Read More